วัด ในจังหวัดจันทบุรี

0
8261

วัดในจังหวัดจันทบุรี
พาไปวัดเมืองจันทบุรี…เมืองประวัติศาสตร์ เมืองที่มีดี วัดเก่าแก่ และวัดที่เกิดขึ้นใหม่ ที่มีคุณความดี มนต์ขลังที่ต้องมาสัมผัส…วัดไทย คนไทย สังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย ล้วนก่อเกิดจากพระพุทธศาสนา ที่คนไทยมีใจน้อมศรัทธา ศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องดีงามนำพาให้เจริญก้าวหน้าจากอดีต คงอยู่ให้เห็นกันในปัจจุบัน

วัดไทย เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บอกได้ถึงความเป็นคนไทยเมื่อครั้งอดีต…ที่รวมของพลัง…พระมหากษัตริย์ไทย คนไทยนำพาไทยเจริญอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันความเข้าใจในบทบาทของวัด ของพระสงฆ์ ได้มีแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่สังคมไทยก็ยังเกี่ยวเนื่องกับวัดอยู่ดี ตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิต จึงควรที่จะเข้าใจให้ถูกต้องและร่วมกันดูแลร่วมกันใช้ ร่วมกันสร้างสังคมที่ดี ในสถานที่ที่เป็นจุดรวมที่ดีคือ…วัด…ให้คงอยู่ต่อไป การน้อมนำตนไปวัด เป็นสิ่งที่ดี แต่ละคนพึงเพียรทำได้ตามที่สามารถ แวะเวียนเที่ยวมาตามกำลังตน จะมาทำบุญ ไหว้พระ มาทำใจให้สงบ มาดูสิ่งสวยงาม สิ่งที่ดี หรืออะไรก็ตามที่มาวัดแล้วพบแต่สิ่งที่ดี จิตใจก็จะดีตามไปด้วย ทุกอย่างเริ่มที่ใจ เริ่มที่ศรัทธา และเป็นศรัทธาที่ดีที่ถูกต้องด้วยจึงจะเกิดผลที่ดีตามมา ตามโลกในทุกๆสิ่งย่อมมีดีและไม่ดีปะปนกันในสิ่งๆนั้น แต่เราเลือกได้ที่จะพบเจอสิ่งที่ดี และปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่ดีไป ปัจจุบันยุคที่ดูจะวุ่นวาย เราจึงควรที่จะเพียรหาสิ่งที่ดี วัดที่ดี หรือมองแต่สิ่งที่ดีในแต่ละที่ และช่วยกันทำในสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นให้มากในแต่ละวัดแต่ละสังคม…ไปเที่ยววัดกันครับ


อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

01.วัดโบสถ์เมือง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


02.วัดใหม่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

03.วัดตะบกเตี้ย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


04.วัดป่าคลองกุ้ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


05.วัดสวนมะม่วง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


06.วัดกลาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

07.วัดเขตร์นาบุญญาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


08.วัดทองทั่ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


09.วัดเนินสูง
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.12 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

10.วัดสระบาป (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

11.วัดห้องคูหา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


12.วัดเกาะขวาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


13.วัดเกาะตะเคียน
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


14.วัดเกาะโตนด
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

15.วัดเกาะลอย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

16.วัดอ่างหิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


17.วัดคมบาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


18.วัดเขาน้อย
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

19.วัดเนินยาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

20.วัดปลายคลอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

21.วัดแก้วประชาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

22.วัดเขาแก้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
23.วัดคลองทราย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
24.วัดโค้งสนามเป้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

25.วัดบ้านขอม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

26.วัดศิริการ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

27.วัดสุทธิวารี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
28.วัดสมเด็จศิริปุญญาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
29.วัดแสลง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
30.วัดโสมนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
31.วัดเขากระแจะ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
32.วัดป่าแก้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
33.วัดโพธิ์ทอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

34.วัดจันทนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


35.วัดไผ่ล้อม
 (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


36.วัดโป่งแรด
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


37.วัดพลับพลาไชยาราม
 (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

38.วัดดอนตาล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.13 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


39.วัดดาวเรือง
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

40.วัดวิเวการาม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


41.วัดสิงห์
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

42.วัดใหม่ท่าแฉลบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

43.วัดโบสถ์พลอยแหวน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


44.วัดพลับ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


45.วัดโยธานิมิต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

46.วัดเนินโพธิ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

47.วัดหนองบัว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

48.วัดทรายงาม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


49.วัดเสม็ดงาม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


อำเภอท่าใหม่


50.วัดบุญญวาสวิหาร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

51.วัดกลางทุ่งท่าระแนะ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

52.วัดหนองบัว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

53.วัดพุทธคยาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลสี่พยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
54.วัดท่าปก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
55.วัดแพร่งหน้าผาล่าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
56.วัดวังปลา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
57.วัดศรีเขาแก้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
58.วัดแก่งน้อย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
59.วัดเขาแก้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
60.วัดเขาตะพง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
61.วัดเขาหนองปลาไหล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
62.วัดตะพง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
63.วัดตาเลียวนอก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
64.วัดชัยพฤกษ์วนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
65.วัดคลองตาอิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

66.วัดไผ่ล้อม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลยายร้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


67.วัดบ่อพุ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

68.วัดลาด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

69.วัดกลาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
70.วัดบน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
71.วัดบูรพาพิทยาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

72.วัดธรรมหรรษาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

73.วัดนิโครธวราราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.11 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
74.วัดเขาตานก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
75.วัดเขาบายศรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

76.วัดเขาสุกิม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
77.เขาจันทาฐิตวิริยาจารย์ (เขาจันทา) (สาขาวัดเขาสุกิม) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.11 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
78.วัดเขาพลอยแหวน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

79.วัดสระแก้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
80.วัดสามผาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
81.วัดหนองหงส์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
82.วัดอกเต่า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.13 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
83.วัดเขาถ้ำโบสถ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
84.วัดบ้านสิ้วราษฎร์บำรุง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
85.วัดพิชัยพัฒนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
86.วัดแพร่งขาหยั่ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.15 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
87.วัดไร่เก่า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
88.วัดลำพัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
89.วัดท่าศาลา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
90.วัดทันตคีรีวัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
91.วัดทุ่งเบญจา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
92..วัดบึงบอน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.14 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

93.วัดศรีเมือง  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

94.วัดสะพานเลือก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

95..วัดสามหนาด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
96..วัดเขาลูกช้าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
97.วัดเฉลิมชัยมงคล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
98.วัดเนินกลาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
99.วัดเนินดินแดง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
100.วัดเสม็ดโพธิ์ศรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
101.วัดโขมง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

102..วัดตะกาดเง้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

103..วัดปากน้ำแขมหนู (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
104.วัดหนองคัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
105.วัดคลองตาสังข์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
106.วัดชมภูธาราม (วัดชมภูคีรีธาราม) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


107. วัดหมูดุด
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

108.วัดแหลมเสด็จ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


109.วัดคลองขุด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


110.วัดเจ้าหลาว
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


111..วัดท่าหัวแหวน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

112.วัดปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

113.วัดเกาะแมว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.11 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

114.วัดเขาช้ำห้าน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.13 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

115.วัดชากใหญ่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก )
สถานทีตั้ง : ม.11 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

116.วัดคลองยายดำ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

117.วัดใหญ่พลิ้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


118.วัดโคกรัก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

119.วัดมังกรบุปผาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก )
สถานทีตั้ง : ม.12 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
120.วัดเขาตาลิ่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
121.วัดคลองน้ำเค็ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

122.วัดกลาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

123.วัดบางสระเก้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

124.วัดเกาะเปริด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก )
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
125.วัดเขาตาหน่วย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
126.วัดสามัคคีธรรม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

127.วัดหนองชิ่ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

128.วัดเขาช่องโกรน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
129.วัดสถาพรพัฒนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
130.วัดถนนมะม่วง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

131.วัดอ่าวหมู (วัดชัยมงคล) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

132.วัดเขาแหลมสิงห์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
133.วัดบางกะไชย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


อำเภอขลุง
134.วัดวังสรรพรส (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.8 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
135.วัดดอนอุดม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
136.วัดหิรัญญาราม (วัดหวัก) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.9 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
137.วัดคงคาราม (วัดบ่อ) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
138.วัดท่าสอน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.7 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
139.วัดหนองระหาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี


140.วัดวันยาวบน
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

141.วัดเกวียนหัก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : 11 หมู่ที่ 7 ถนนขลุงพลิ้ว ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

142.วัดคานรูด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

143.วัดตะปอนน้อย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

144.วัดตะปอนใหญ่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
145.วัดสุวรรณรังษี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
146.วัดเจดีย์ทราย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
147.วัดอรัญญโพธิธาราม (วัดสะตอน้อย)(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
148.วัดวันยาวล่าง (วัดอรัญญาราม) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
149.วัดอีแงว (วัดสามัคคีธรรม) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
150.วัดซึ้งล่าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
151.วัดดำรงธรรมาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
152.วัดช้างข้าม (วัดศรีคชสาราราม) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
153.วัดมณีคีรีวงกศ์ (วัดกงษีไร่) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
154.วัดอิมั้ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
155.วัดกมลธรรมาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
156.วัดแจ้งโภชนาราม (วัดซึ้งบน) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
157.วัดมาบไผ่โภชนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
158.วัดหนองปลาไหล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
159.วัดใหม่ทุ่งตลาด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
160.วัดเวฬุวรรณาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
161.วัดตรอกนองล่าง (วัดเนินพยาราม) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
162.วัดกลางเก่า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
163.วัดตรอกนองบน (วัดอรัญนิเวศน์) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
164.วัดเขาทอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
165.วัดตกพรม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
166.วัดบ่อเวฬุวนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
167.วัดเกาะจิก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
168.วัดเทพขาหย่าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
169.วัดบางชัน (วัดอรัญสมุทธาราม) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี


อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
170.วัดท่าหลวงล่าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
171.วัดพญาล่าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


172.วัดมะขาม
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


173.วัดหนองอ้อ
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

174.วัดคลองมะลิ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
175.วัดบางจะอ้าย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
176.วัดป่าคลองขวางพัฒนา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
177.วัดโป่ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
178.วัดมะทาย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
179.วัดคลองเวฬุ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.12 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
180.วัดจันทร์แสงศรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
181.วัดทับนคร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
182.วัดทุ่งบอน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

183.วัดเขาสวรรค์ตาก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

184.วัดนพรัตน์วนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

185.วัดทุ่งเพล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
186.วัดป่าอุทุมพร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
187.วัดสระโอ่ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

188.วัดเขาบรรจบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
189.วัดคลองปรือ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
190.วัดฉมัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
191.วัดทุ่งโตนด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
192.วัดน้ำรัก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
193.วัดเขาชำปรง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
194.วัดท่าหลวงบน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
195.วัดขนุน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
196.วัดโคกตะพง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

197.วัดแตงเม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

198.วัดปึก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
199.วัดพญาบน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
200.วัดพรหมอนุสรณ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
201.วัดวังแซ้ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
202.วัดพรหมคุณวนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
203.วัดวังดาบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
204.วัดบ้านอ่าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


อำเภอ โป่งน้ำร้อน
205.วัดบ้านใหม่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
206.วัดป่าพัฒนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.13 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
207.วัดวังกระทิง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
208.วัดสันติพัฒนา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.11 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
209.วัดสามสิบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
210.วัดคลองขนุน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
211.วัดคลองตาคง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
212.วัดเครือหวาย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี


213.วัดเขาชวัง
 (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
214.วัดเขาตะแบก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.12 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
215.วัดเขาถ้ำจงอางทอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
216.วัดเขาหอม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
217.วัดคลองกลาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.13 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
218.วัดพญากำพุช (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
219.วัดคลองบอน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
220.วัดคลองเร่ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
221.วัดคีรีวนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
222.วัดนาสนาดก์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
223.วัดบ้านจางวาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
224.วัดโพธาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
225.วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
226.วัดเขาแก้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
227.วัดคลองคต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
228.วัดนนท์ประชานุกูล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
229.วัดผักกาด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
230.วัดมหาคงคาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
231.วัดหนองบอน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
232.วัดถาวรวนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี


233.วัดถ้ำสาริกา
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

234.วัดทับไทร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
235.วัดทุ่งกร่าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
236.วัดน้ำเขียว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
237.วัดพังงอน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
238.วัดชะแมบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
239.วัดดงจิก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
240.วัดป่าเทพนิมิต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
241.วัดบึงชนัง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี


อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
242.วัดท่าใหม่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.5 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
243..วัดบ้านตาเรือง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
244.วัดพิกุลรังสรรค์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
245.วัดสว่างอารมณ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : 75 ม.3 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
246.วัดใหม่สันติสุข (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.9 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
247.วัดกระทิงทอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
248.วัดเขาแก้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
249.วัดซอยพัฒนาร่วมใจ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.8 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
250.วัดป่าธัญญาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.2 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
251.วัดสวนส้ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.5 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
252.วัดสะตอน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
253.วัดเขาแดง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.9 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
254.วัดคลองแจง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
255.วัดทรัพย์เจริญ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.11 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
256.วัดไผ่ล้อม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
257.วัดโพธิ์ศรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.12 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
258.วัดหนองแก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.7 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
259.วัดหนองบอนธรรมาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.16 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
260.วัดคลองเม่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.10 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
261.วัดคำไลอุปถัมภ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.5 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
262.วัดทุ่งขนาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
263.วัดป่าธรรมวิเวก (วัดซับตารี) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.2 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
264.วัดเชิดชูธรรมาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
265.วัดทรายขาว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
266.วัดเทพประทาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.8 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
267.วัดน้ำซับตาพุด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.10 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

268.วัดปะตงวนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
269.วัดมหาเจรีย์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.8 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
270.วัดวังยาว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
271.วัดสำโรง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
272.วัดเจริญธรรมาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.2 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

273.วัดตามูล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
274.วัดเนินทอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
275.เขาสอยดาวเหนือ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.12 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

276.วัดคลองปี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่7 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
277.วัดป่าเขาแหลม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
278.วัดโป่งเจริญชัย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
279.วัดสะพานหก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
280.วัดใหม่ชัยมงคล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
281.วัดคลองทรัพย์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.12 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
282.วัดทับช้าง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
283.วัดไทรงาม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
284.วัดเนินสมบูรณ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.11 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี


อำเภอ เขาคิชฌกูฏ
285.วัดคลองตะเคียน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
286.วัดคลองน้ำเป็น(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.7 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
287.วัดทุ่งตาอิน(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
288.วัดกะทิง(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.5 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
289.วัดเขารูปช้าง(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.14 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
290.วัดคลองเจริญ(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.8 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

291.วัดเทพธารทอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
292.วัดพลวง(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
293.วัดท่าอุดม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
294.วัดสุวรรณคีรีราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
295.วัดคลองไพบูลย์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
296.วัดตะเคียนทอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
297.วัดทุ่งกะบิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
298.วัดน้ำขุ่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
299.วัดโป่งจันทร์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.2 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
300.วัดเขาคิชกูฎภาวนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
301.วัดคลองเกวียนลอย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
302.วัดคลองพลู (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.5 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
303.วัดคลองใหญ่แจ่มวาที (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.7 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
304.วัดเนินมะหาด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.5 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
305.วัดบ่อน้ำเงิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
306.วัดวังทอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
307.วัดชากไทย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
308.วัดทุ่งสะพาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.2 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
309.วัดทุ่งเสาธง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
310.วัดเทพประสิทธาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
311.วัดจันทเขลม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.8 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี


อำเภอนายายอาม
312.วัดนายายอาม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
313.วัดเนินเนรมิต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.11 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
314.วัดป่าคีรีเขต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
315.วัดโพธิ์นาคราษฎร์บำรุง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
316.วัดโพธิ์ลังกา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.13 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
317.วัดย่านซื่อ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
318.วัดคลองชาก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
319.วัดคีรีพิศาล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
320.วัดชากใหญ่พัฒนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.10 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
321.วัดต้นกระบก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
322.วัดทรัพย์จันทร์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.11 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
323.วัดป่าธรรมสุข (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
324.วัดวังหิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
325.วัดปากทาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
326.วัดวังเวียน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.1 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
327.วัดยางระหง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
328.วัดหนองแหวน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
329.วัดโขดหอย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.4 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
330.วัดนางซา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
331.วัดสนามไชย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
332.วัดห้วงน้ำเค็มวนาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
333.วัดคลองบอน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี


334.วัดท่าแคลง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
335.วัดหนองไทร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.12 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
336.วัดช้างข้าม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.5 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
337.วัดตรอกกระท้อน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.2 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
338.วัดหรีดทายิการาม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
339.วัดสนธิ์ทองวังใหม่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.6 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
340.วัดหนองสีงา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.3 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
341.วัดหินกอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.8 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
342.วัดคลองลาว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.7 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
343.วัดซับยี่หร่า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.9 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
344.วัดดงทับมอญ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานทีตั้ง : ม.15 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี


อำเภอ แก่งหางแมว
345.วัดหินดาด
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : หินดาด ม.8 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
346.วัดบ้านโคก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : โคกวัด ม.5 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
347.วัดขุนซ่อง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
348.วัดเกตุสุวรรณาราม วังสัมพันธ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.11 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
349.วัดเขาป้อม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : เขาป้อม ม.6 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
350.วัดเขารุ่งโรจน์ เขาตำยำ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
351.วัดหางแมว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : หางแมว ม.4 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
352.วัดวังแจง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : วังแจง ม.4 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
353.วัดวังพง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : วังพง ม.4 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
354.วัดสุขใจ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : สุขใจ ม.7 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
355.วัดช่องกะพัด
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.1 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
356.วัดเนินจำปา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : เนินจำปา ม.3 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
357.วัดแก่ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
358.วัดโป่งวัว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : โป่งวัว ม.13 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
359.วัดเขากลอย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง :เขากลอย ม.12 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
360.วัดจันทคุณาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.7 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี


361.วัดโป่งขนมจีน
  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
ที่อยู่: ตั้งอยู่ที่ ๘๓/๑ หมู่ ๔ ต.แก่งหางแมว  อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี


362.วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : หมู่ 1 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

363.วัดสันติวนาราม (เขาน้ำตก) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
ที่อยู่ : อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160
364.วัดหนองสร้อย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.3 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
365.วัดคลองเรือแตก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : คลองเรือแตก ม.8 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
366.วัดคลองครก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : คลองครก ม.6 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
367.วัดธรรมทาน  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.8 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
368.วัดวังอีแอ่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : วังอีแอ่น ม.8 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
369.วัดคลองน้ำเย็น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
370.วัดบ่อชะอม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : บ่อชะอม ม.3 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี


371.วัดประแกต
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

372.วัดกลุ่มสระบุรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : กลุ่มสระบุรี ม.5 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
373.วัดซอยสอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ซอยสอง ม.1 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
374.วัดบ่อมะเดื่อ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : บ่อมะเดื่อ ม.9 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
375.วัดพวาบน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.8 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
376.วัดวังไม้แดง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.6 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
377.วัดสามพี่น้อง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : ม.4 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
378.วัดหนองมะค่า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)
สถานที่ตั้ง : หนองมะค่า ม.8 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here